Finansowa analiza – wszystko co warto o niej wiedzieć

Analiza finansowa jest źródłem informacji o firmie. Przeprowadza się w ją w celu oceny stanu finansów i efektywności gospodarki finansowej, a także oceny decyzji finansowych oraz przedsięwzięć gospodarczych. Po analizę finansową sięgają różnego rodzaju instytucje kredytujące – po to by ocenić ryzyko związane z udzieleniem kredytu danej firmie, jak również po to by monitorować jego wypłacalność. Taka analiza finansowa często jest podstawowym źródłem informacji o stanie posiada dla właścicieli spółek. Sięgają po nią również spółki publiczne, których akcje są notowane na giełdach papierów wartościowych.

Finansowa analiza i jej zastosowanie

Niewątpliwym atutem analizy finansowej jest to, że jej wskaźniki finansowe wyrażone są w wielkościach względnych. Dzięki temu możliwe jest porównywanie danej firmy do innych z tej samej branży, a nawet badanie zmian w obrębie tego przedsiębiorstwa w czasie. Ta ostatnia kwestia jest niezwykle ważna z punktu widzenia potencjalnych inwestorów, którzy mają do wyboru kilka inwestycji. Oczywiście wybierają oni te, która najlepiej rokuje na przyszłość.To, w jaki sposób zostanie rozbudowana analiza finansowa i do których jej poszczególnych elementów zostanie przywiązana większa waga, zależy od celu jej przeprowadzanie oraz podmiotu przeprowadzającego. Właściciele – akcjonariusze z zasady skupiają się na wartości firmy i wskaźnikach rynku. Z kolei banki będą interesowały wskaźniki wypłacalności czy zdolności do obsługi długu, ale też efektywności inwestycji, na które udzielane są kredyty. Same firmy najczęściej interesuje się płynnością finansową oraz zdolnością obsługi długu – z ich perspektywy te wielkości są kluczowe w codziennej działalności.Systematycznie sporządzana analiza finansowa, na przykład raz na kwartał, jest niezwykle skutecznym narzędziem controllingu finansowego. Na jej podstawie można wykryć odchylenia wielkości finansowych od planów, a także przyczyny takiego stanu rzeczy, no i oczywiście wprowadzić na czas korekty, które poprawią wyniki finansowe w przyszłości.

Wskaźniki finansowej analizy

Wskaźniki są podstawowymi instrumentami każdej analizy finansowe. Mogą one być wyrażane w sposób bezwzględny (najczęściej w wartościach pieniężnych) lub względny (najczęściej oparty na ilorazie, sumie lub różnicy wskaźników bezwzględnych).

Wskaźniki analizy finansowej mogą też mieć charakter statyczny (opisują stan finansowy firmy na dany moment) oraz dynamiczny (opisują stan finansowy firmy w pewnym okresie).

Takie wskaźniki różnią się między sobą zakresem zdarzeń gospodarczych, które opisują. I tak, wskaźniki syntetyczne dotyczą wielu zdarzeń gospodarczych, a wskaźniki cząstkowe opisujące pojedyncze bądź mało złożone zjawiska.Jakie źródła informacji wykorzystuje się przy sporządzaniu finansowej analizy?Podstawowym źródle informacji, niezbędnych do przeprowadzenia analizy finansowej firmy, jest sprawozdanie finansowe. Dane te zawarte są w: bilansie, rachunku przepływów pieniężnych oraz rachunku zysków i start. Przydatne mogą być również: zestawienia informacji dotyczących inwestycji, materiałów i wartości niematerialnych oraz prawnych; księgi i kartoteki inwentarzowe majątku tego przedsiębiorstwa lub oświadczenia podatkowe.

Artykuł powstał we współpracy z Analiza Finansowa – eanaliza.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *